Regulamin serwisu www.sztukaprezentacji.com z dnia 10 kwietnia 2022

§1.
Definicje
Terminy użyte w dalszej części regulaminu, pisane wielką literą oznaczają odpowiednio:

Regulamin – niniejszy regulamin serwisu Stylowa Strona Biznesu;
Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, spełniająca wymagania określone regulaminem;
Opłata – opłata za korzystanie z usług w Serwisie;
Serwis – strona internetowa umieszczona pod adresem www.sztukaprezentacji.com wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część; Eco-Eko Łukasz Szczepaniak , właściciel Serwisu
ADRES: Wiśniowa 5, 60-020 Czempiń  
Produkt – dostępna w Sklepie usługa lub produkt elektroniczny będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Użytkownikiem a Serwisem.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Serwis pod adresem internetowym www.sztukaprezentacji.com

§2.
Postanowienia ogólne
Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług świadczonych odpłatnie i nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu przez Eco – Eko Łukasz Szczepaniak  na rzecz Użytkowników, polegających w szczególności na przekazywaniu wiedzy z zakresu szeroko rozumianego copywritingu w formie kursów, webinarów, spotkań online, tworzenia grup online itp. prowadzonym w grupach lub indywidualnie na odległość. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Eco – Eco Łukasz Szczepaniak  

§3.
Warunki techniczne
W celu prawidłowego korzystania z Serwisu konieczny jest:
dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW połączonego z siecią Internet;
posiadanie aktywnego oraz prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
przeglądarka internetowa:
Najnowsza wersja Android
Najnowsza wersja ChromeAndroid
Najnowsze 2 wersje Chrome
Najnowsze 2 wersje Firefox
Najnowsze 2 wersje Safari
Najnowsze 2 wersje iOS
Najnowsze 2 wersje Edge
Najnowsze 2 wersje Opera
Internet Explorer >= 11
wraz z włączoną obsługą skryptów JavaScript, akceptacją plików Cookie.
Użytkownik może korzystać z Serwisu na innych przeglądarkach internetowych niż wskazanych powyżej, jednak Eco- Eko Łukasz Szczepaniak zastrzega, iż mogą pojawić się problemy techniczne w korzystaniu z usług.
W okresie prowadzonych prac konserwacyjnych dostęp do usług świadczonych przez Eco – Eko Łukasz Szczepaniak może być utrudniony lub niemożliwy.
Eko – Eco Łukasz Szczepaniak  dołoży należytej staranności, aby prace trwały jak najrzadziej i możliwie najkrócej.
Koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem urządzenia wskazanego powyżej nie obciążają 
Eco – Eko Łukasz Szczepaniak .

§4.
Użytkownik

Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała Regulamin.

§5.
Zamówienie

Użytkownik zamawia produkt za pośrednictwem Serwisu.
Składając zamówienie Użytkownik wskazuje wybrany Produkt dostępny w Sklepie.
Po otrzymaniu płatności, Eco – Eko Łukasz Szczepaniak niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin, przesyła Użytkownikowi Produkt na podany adres emailowy.

§6.
Płatność

Podane w Serwisie kwoty są kwotami brutto.
Aktualnie akceptowane formy płatności są wskazane w serwisie w zakładce Sklep.
Eco – Eko Łukasz Szczepaniak  nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za wybór poszczególnych form płatności.
Faktury są wystawiane na podstawie podanych w zamówieniu danych. O chęci zmiany danych na fakturze należy poinformować Eco – Eko Łukasz Szczepaniak pod adresem: kontakt@sztukaprezentacji.com oraz przesłać dane niezbędne do jej zmiany. 
Niewykorzystanie produktu lub usługi poprzez nieuczestniczenie w sesjach grupowych lub indywidualnych nie wpływają na wysokość Opłaty i nie skutkują proporcjonalnym zwrotem kwoty Opłaty.

§7.
Odstąpienie od umowy
1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy wskazanej w §5 ust.6 w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.
2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia przed upływem wskazanego powyżej terminu w formie elektronicznej na: kontakt@sztukaprezentacji.com Oświadczenie musi zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, co najmniej adres poczty elektronicznej wykorzystanej do rejestracji Użytkownika. 

3. W przypadku złożenia odstąpienia w formie elektronicznej Eco – Eko Łukasz Szczepaniak niezwłocznie potwierdzi otrzymanie odstąpienia.
4. 
Eko – Eco Łukasz Szczepaniak  nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi dokonane przez niego płatności używając takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Użytkownik. Gdyby wiązało się to z nadmiernymi trudnościami lub było niemożliwe, Eco-Eco Łukasz Szczepaniak niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem w celu uzgodnienia innego sposobu zwrotu płatności, co nie będzie się wiązać z dodatkowymi kosztami dla Użytkownika.

5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):
a) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
b) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§8.
Reklamacje

1. Reklamacje co do usług świadczonych przez Eco-Eco Łukasz Szczepaniak oraz co do funkcjonowania Serwisu mogą być składane w formie elektronicznej na adres kontakt@sztukaprezentacji.com
2. Reklamacje należy składać w terminie 7 dni, licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, czyli co najmniej adres poczty elektronicznej wykorzystanej do rejestracji Użytkownika.
4. Należy wskazać okoliczności stanowiące podstawę zgłoszenia reklamacji oraz oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
5. Eco-Eco Łukasz Szczepaniak
rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego oraz udziela odpowiedzi co do sposobu załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej wykorzystanej do rejestracji Użytkownika, chyba że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej.

§9.
Odpowiedzialność Użytkownika i prawa autorskie

1. Zamieszczane w Serwisie treści, a także grafiki, fotografie, artykuły oraz treść zakupionych Produktów stanowią utwór w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz.U. 2006r. Nr 90 poz. 631).
2. Użytkownikowi nie wolno w żadnej formie publikować utworów określonych w ust. 1 ani udostępniać i prezentować treści Produktów osobom trzecim.
3. Kopiowanie lub powielanie utworów określonych w ust. 1 jest możliwe jedynie na własny użytek Użytkownika.
4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie.
5. Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego konta osobom trzecim.

§10.
Dane osobowe Użytkownika

1. Eco-Eco Łukasz Szczepaniak pełni rolę administratora danych osobowych zbierając i przetwarzając przekazywane przez Użytkownika dane osobowe w celu świadczenia usług zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i do ich zmian.
4. Eco-Eco Łukasz Szczepaniak przetwarza dane osobowe jedynie w celu realizacji umowy lub dochodzenia roszczeń z nią związanych.
5. Dane Użytkowników nie będą przekazywane osobom trzecim, oprócz wyjątków uregulowanych w przepisach obowiązującego prawa. Administrator, w ramach wykonywania umowy, może przekazać dane podmiotowi obsługującemu wskazany przez Użytkownika sposób płatności.
6. Dane Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowej, pod warunkiem, że Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę.
7. Eco-Eco Łukasz Szczepaniak jako administrator, może przetwarzać dane eksploatacyjne, w szczególności: – oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik; – informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną; – informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną

§11.
Właściwość sądu

1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Eco-Eco Łukasz Szczepaniak
, według polskiego prawa i w języku polskim.

2. Strony mogą za obopólną zgodą poddać spór do rozstrzygnięcia wybranemu przez siebie sądowi polubownemu lub do rozstrzygnięcia w trybie mediacji zgodnym z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

§12.
Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest zawsze dostępny w stopce Serwisu.
2. Eco-Eco Łukasz Szczepaniak zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu w każdym czasie. Zamówienia złożone przed zmianą będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
3. Do złożenia zamówienia po zmianie regulaminu konieczna jest akceptacja nowego regulaminu.